Caithimh Aimsire – Hobbies

Caithimh Aimsire – Hobbies

Is maith liom bheith ag imirt peile. – I like to play football.
Is maith liom bheith ag imirt iománaíochta. – I like to play hurling.
Is maith liom bheith ag imirt camógaíochta. – I like to play camogie.
Is maith liom bheith ag imirt liathróid láimhe. – I like to play handball.
Is maith liom bheith ag imirt cluiche corr. – I like to play rounders.
Is maith liom bheith ag imirt leadóige. – I like to play tennis.
Is maith liom bheith ag imirt badmantain. – I like to play badminton.
Is maith liom bheith ag imirt cártaí. – I like to play cards.

Is maith liom bheith ag damhsa. – I like to dance.
Is maith liom bheith ag snámh. – I like to swim.
Is maith liom bheith ag rothaíocht. – I like to cycle.
Is maith liom bheith ag léamh. – I like to read.
Is maith liom bheith ag siúl. – I like to walk.
Is maith liom bheith ag tarraingt. – I like to draw.
Is maith liom bheith ag ceol. – I like to sing.
Is maith liom bheith ag scríobh. – I like to write.
Is maith liom bheith ag amharc ar an teilifís. – I like to watch the television.
Is maith liom bheith ag éisteacht le ceol. – I like to listen to music.

Is maith liom bheith ag seinm an ghiotáir. – I like to play the guitar.
Is maith liom bheith ag seinm an bhainseó. – I like to play the banjo.
Is maith liom bheith ag seinm an phianó.  – I like to play the piano.
Is maith liom bheith ag seinm an bhosca ceoil. – I like to play the accordion.
Is maith liom bheith ag seinm an fhidil. – I like to play the fiddle.
Is maith liom bheith ag seinm an bhodhráin. – I like to play the bodhrán.